การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African Swine Fever Virus)

ผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Pretoria, South Africa และการยอมรับจาก OIE ระบุว่า สาร โซเดียมไฮโปคลอไรด์ มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ASFV และควบคุมเชื้อได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจาก สาร โซเดียมไฮโปคลอไรด์ หรือสารคลอรีนทั่วไปนั้น เป็นสารอันตราย และไม่ควรนำมาใช้โดยตรงกับสิ่งมีชีวิตทั้ง คน พืช และสัตว์ เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง และกัดกร่อนพื้นผิว หากใช้ในประมาณที่มาก จะทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรง และทำลายดวงตา

สเตอริแพลนท์ เป็นน้ำอิเล็คโตรไลท์ประจุบวก มีค่า ORP อยู่ที่ 850-950 มิลลิโวลต์ ใช้พลังงานไฟฟ้าในการฆ่าเชื้อโรค โดยนำเอา น้ำบริสุทธิ์ 99.8% และ เกลือ 0.2% ผ่านกระบวนการอิเล็คโตรไลท์ ทำให้เกิดสาร โซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.113% ที่ออกมาจากเกลือ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี โดยที่จะไม่ทำให้เชื้อโรคเกิดการดื้อต่อน้ำยา อีกทั้งยังได้สาร โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย กับ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

 

ขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

สเตอริแพลนท์ ใช้พลังงานไฟฟ้าประจุบวกที่มีค่า ORP 850-950 มิลลิโวลต์ ในการฆ่าเชื้อโรค โดยในน้ำยาจะมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ที่ออกมาจากเกลือ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี และปลอดภัยเช่นกัน โดยสามารถพ่นฆ่าเชื้อโรคได้โดยตรงกับสัตว์ต่างๆ โดยไม่เป็นอันตรายหากเข้าตาหรือสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

 

สำหรับการควบคุมโรค AFSV นั้น ควรพ่นตามบริเวณต่างๆ ดังนี้

  1. พ่นบนยานพาหนะขนย้ายสัตว์

  2. พ่นภายในบริเวณโรงเรืองเลี้ยงสัตว์

  3. พ่นบริเวณโรงชำแหละ

  4. พ่นระหว่างเคลื่อนย้ายสัตว์

สเตอริแพลนท์ ได้มีการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 (วอ. กษ./กปศ.๒)

 

สเตอริแพลนท์ ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคไวรัส ปาก เท้า เปื่อย ในสัตว์ ผลการทดสอบสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 นาที

สเตอริแพลนท์ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันตรายต่างๆ ดังนี้

- Samonella Choleraesuis

- Straphylococcus aureaus

- Pseudomonas aeruginosa

- Trichaphyton mentagrophytes

สเตอริแพลนท์ ได้ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้เครื่องมือแพทย์ ในกลุ่มของน้ำยาฆ่าเชื้อ

สเตอริแพลนท์ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพจากศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันตรายต่างๆ ดังนี้

- Samonella Enteritidis

- Samonella Typhimurium

- Samonella Choleraesuis

- Escherichia coli

- Pasteurella multocida

- Straphylococcus Suis

สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ทั่วไป

เป็นส่วนผสมหลักของน้ำยาซักผ้าขาว ไม่สามารถนำมาใช้กับคนและสัตว์ ได้โดยตรง

สารโซเดียมไฮโปคลอไรด์จากการอิเล็คโตรไลท์น้ำกับเกลือ

หลังกระบวนการแยกพลังงานไฟฟ้าออกจากน้ำ ซึ่งใช้เกลือเป็นสื่อนั้น ทำให้เกิดการโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย และยังได้พลังงานไฟฟ้าประจุบวกที่มีค่า ORP 850-950 มิลลิโวลต์ ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี  และยังมีค่าความเป็นกรด -ด่าง ที่ 6.8-7.2

การรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ