SteriPlant - pH Neutral Electrolysed Water

       

สามารถใช้กับเด็กแรกเกิดได้ไหม

สามารถใช้ได้กับเด็กแรกเกิด เพราะปราศจากสารเคมี 100% ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และน้ำหอม

 

Can it be used for newborns?

It can be used for newborns. Because it is 100% non-toxic, does not contain alcohol and fragrances.

 

สามารถเทเติมได้ไหม และเพราะอะไรไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์อื่นๆ

ควรถ่ายเทเติมน้ำยาสเตอริแพลนท์ ลงในบรรจุภัณฑ์ของสเตอริแพลนท์เท่านั้น ลูกค้าสามารถซื้อสเตอริแพลนท์ ขวดใหญ่ (500 มล.) แล้วมาเทแบ่งบรรจุใส่ขวดสเตอริแพลนท์ขวดเล็ก (50 มล.) ได้ แต่ห้ามเทลงในบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ขวดสเตอริแพลนท์ เนื่องจาก ขวดสเตอริแพลนท์เป็นขวดพลาสติกชนิด HDPE ที่ได้มาตรฐานและผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถรักษาคุณสมบัติของน้ำอิเล็กโทรไลต์

 

Can you transfer it to another bottle? And what is the reason that should not be used with other containers?

Steriplant should be transferred only into original Steriplant bottles. Customers can buy a 500 mL bottle of SteriPlant and then pour it into a 50 mL small bottle of SteriPlant. But do not pour it into other containers. SteriPlant’s bottle is standard HDPE plastic bottles and have been tested to maintain the properties of electrolysed water.

 

หลังจากการเปิดบรรจุภัณฑ์ ควรเก็บรักษาน้ำยาสเตอริแพลนท์อย่างไรเพื่อคงประสิทธิภาพ 

ไม่ควรเปิดฝาบรรจุภัณฑ์ทิ้งเอาไว้ และเมื่อเปิดใช้งานควรปิดฝาบรรจุภัณฑ์ให้สนิท ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิห้อง  ความร้อนไม่เกิน 40 °C

 

After opening the package, how SteriPlant should be stored to maintain their effectiveness?

The packaging should not be left open. And when opened, the packaging should be closed tightly. Should be kept in a dry place at room temperature not over 40 °C

 

สามารถเทเติมน้ำยาสเตอริแพลนท์ใหม่ รวมกับน้ำยาสเตอริแพลนท์เดิมได้หรือไม่

ควรใช้น้ำยาสเตอริแพลนท์เดิมให้หมด ก่อนที่จะเติมน้ำยาสเตอริแพลนท์ใหม่ลงไป

 

Can I add a new SteriPlant solution into the bottle with leftover (old) SteriPlant solution?

Please use it all before adding a new SteriPlant solution

 

ในการเทเติมน้ำยาสเตอริแพลนท์ใหม่  สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำได้หรือไม่

ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำเกิน 2-3 ครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี

 

Can we reuse the packaging of SteriPlant?

For hygiene reasons, the packaging should not be used more than 2-3 times.

 

สามารถใช้น้ำยาสเตอริแพลนท์กับเครื่องพ่นขนาดเล็กได้หรือไม่

ในการประยุกต์ใช้ขนาดแกลลอนควบคู่กับเครื่องพ่นขนาดเล็ก วัสดุของถังที่เก็บน้ำของเครื่องพ่นควรจะเป็นพลาสติก HDPE หรือถ้าหากไม่ทราบวัสดุของถังเก็บน้ำ ควรใช้น้ำยาสเตอริแพลนท์แต่พอดี ไม่ควรทิ้งข้ามคืน 

Can I use SteriPlant with a small fogging machine?

To apply a gallon size of SteriPlant with a small fogging machine, the material of the water tank of the fogging machine should be HDPE plastic or in case if you don’t know the material of the the water tank, should use SteriPlant solution match with disinfectant’s quantity per day, should not be left overnight.

 

เมื่อใช้กับเครื่องพ่นขนาดเล็ก ควรผสมน้ำยาสเตอริแพลนท์กับน้ำก่อนหรือไม่

ไม่ควรผสมน้ำ

 

When used with a small fogging machine, should mix SteriPlant with water or not?

No

 

เมื่อต้องการใช้กรวยในการกรอกเติม เท ถ่ายน้ำยาสเตอริแพลนท์ ควรใช้กรวยวัสดุอะไร

กรวยพลาสติก ไม่ควรใช้กรวยโลหะ

 

When I want to use the funnel for filling and pouring SteriPlant solution. What material of funnel should I use?

Plastic funnel and should not use metal funnel.

 

สเตอริแพลนท์ ขนาด 50 ml. ใช้ได้นานแค่ไหน

ขึ้นกับปริมาณการใช้ ขวดเล็กสามารถกดได้ 320 ครั้ง

 

How long SteriPlant 50 mL can be used?

SteriPlant 50 ml bottle has an average of 320 puffs/sprays.

 

ฉีดพ่นส่วนไหนได้บ้าง

รถเข็นเด็ก, ของเล่นลูก, จุกนม, เครื่องปั้มนม, จานชาม ช้อนส้อม, เบาะ คาร์ซีท พื้นผิวสัมผัสต่างๆ และพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องการพ่นฆ่าเชื้อโรค

 

Where can I use SteriPlant?

SteriPlant is suitable for variety of applications such as baby's stroller, baby’s toys, baby's tilts,  breast milk pumping machine, utensils,  seat, car seat, or any surfaces or public area that need sanitation.

 

ฉีดพ่นแล้วต้องล้างน้ำออกหรือเช็ดออกไหมหรือไม่

หลังจากพ่น SteriPlant แล้วไม่ต้องล้างน้ำหรือเช็ดออก เพราะสเตอริแพลนท์เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสูตรน้ำ ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ในทันทีที่พ่น และไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆ และจะไม่ทิ้งคราบต่างๆไว้

 

Do I need to rinse or wipe-off after applying with SteriPlant?

You do not need to rinse or wipe-off because SteriPlant is 100% water based sanitising water that kills pathogen germs at contact time and will not leave any residue.

 

หากเผลอเข้าปากเป็นอันตรายไหม

ไม่เป็นอันตราย

 

Is it safe if I accidentally ingested SteriPlant?

It's safe because SteriPlant is produced from electrolysis process by using purified water and table salt that will not cause any harm to human 

มี อย. ไหม ได้รับการรับรองจากอะไรบ้าง

ผลิตภัณฑ์ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย ภายใต้เครื่องมือแพทย์ และมีผลการรับรองการทดสอบว่าสาารถฆ่าเชื้อโรคได้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, และจากห้องปฏิบัติการหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

Is SteriPlant certified or registered with FDA?

SteriPlant is registered with Thai FDA under medical devices. SteriPlant has been certified by many reputable institutions such as Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health Thailand and other reputable certified laboratories in Thailand and overseas.

 

เก็บในรถได้ไหม

ไม่ควรเก็บไว้ในรถ โดยเฉพาะรถที่มีการจอดกลางแดด ควรเก็บในอุณหภูมิห้องปกติ 

 

Can I keep SteriPlant in the car under the sun’s heat?

Please avoid keeping SteriPlant in the car & exposed to sun’s heat. It should be kept in normal room temperature & normal storage conditions.

 

ถ้าหากลืมทิ้งไว้ในรถที่จอดกลางแดด ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ มีผลอย่างไรบ้าง

หากลืมทิ้งไว้ในรถ หรือตากแดดไว้นานๆ อาจมีผลทำให้พลังงานไฟฟ้าคลายประจุ ซึ่งจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการตากแดด ซึ่งจะทำให้คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคลดลง แต่จะไม่ก่อนให้เกิดอันตรายใดๆ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงในการเก็บไว้ในรถ

 

Is there any harm in leaving SteriPlant in the car under sun’s heat?

The product efficacy will be affected if it is exposed to high temperature and under sunlight. However, the product will not cause any harmful effect to you.

 

มีแอลกอฮอล์ไหม

มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

 

Does SteriPlant contain alcohol?

No, SteriPlant does not contain alcohol.

สามารถฉีดพ่นฆ่าเชื้อในอากาศได้หรือไม่

ได้ 

 

Can I use SteriPlant to sanitise the air?

Yes.

 

กลิ่นคล้ายคลอรีนในสเตอริแพลนท์

กลิ่นที่มีใน SteriPlant เป็นกลิ่นที่ออกมาจาก Sodium Chloride (เกลือ) เมื่อเกิดจากกระบวนการ Electrolysis ทำให้เกิดการแตกอนุภาคของสสาร ซึ่งกลิ่นอาจจะคล้ายกันกับกลิ่นสระว่ายน้ำเกลือ แต่ไม่ใช่คลอรีน

 

Why does SteriPlant (electrolysed water) have some smell like chlorine?

The chlorine smell in SteriPlant comes from the ingredient of sodium chloride (salt) breakdown during electrolysis process which is the smell maybe similar to the saltwater pool's smell but, it's not chlorine!

 

การเสื่อมประสิทธิภาพของน้ำยาสเตอริแพลนท์เกิดจากสาเหตุใดบ้าง

การจัดเก็บหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

 

What are the causes of the deterioration of SteriPlant?

Incorrect storage or usage